VISION

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด หนี่งในกลุ่ม บริษัท สยามกลการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 เป็นผู้จำหน่าย โช้คอัพเควายบี, คลัทช์เอ็กเซดี้,แหวนลูกสูบอาร์ไอเค, เครื่องถ่ายของเหลวเกรโก้, ศูนย์บริการรถยนต์ ส้มการาจ โดยบริษัท ดำเนินธุรกิจมาด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพราะนั่นคือโอกาส ที่ดีที่สุดของบริษัทในการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสมจะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนในเรื่องความคุ้มค่าสูงสุด

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด นับว่าเป็นผู้นำธุรกิจด้านอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากลูกค้า โดยบริษัทยึดหลักการบริหารงาน ระดับมืออาชีพที่มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมที่เปลี่ยนไป หัวใจหลัก,ในการดำเนินธุรกิจคือ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลากรทุก ระดับ โดยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของทักษะความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจนธุรกิจขยายตัวและ เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจและไว้วางใจว่า สินค้าทุกชนิดของบริษัทมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง

ที่สำคัญบนเส้นทางความสำเร็จ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต่างทุ่มเทแรงใจและแรงกาย ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบรรดา มิตรแท้ในธุรกิจการค้าที่เป็นบริษัท ห้างร้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา และในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้จำหน่ายทุกท่านและบริษัทจะกระชับ ควาบสัมพันธ์ร่วมกันที่มั่นคง ให้ยืนหยัดยาวนาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อใป

PHILOSOPHY

ชื่อสัตย์ สามารถ ขยัน

VISION

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้วยบุคลากร, ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

MISSION

รักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลกำไร อันนำมาสู่โอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัท พนักงาน และให้สังคม

ESTABLISH

ESTABLISH

SMP ถือกำเนิดขึ้นในฐานะหน่วยงานหนึ่งในบริษัท สยามกลการ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย
ต่อมาผลิตภัณฑ์อะไหล่มีการขยาย ตัวอย่างมาก บริษัท สยามกลการ จำกัด
จึงแบ่งหน่วยงานจำหน่ายอะไหล่ออกเป็นแผนกต่างๆ และในเวลาต่อมา ได้รวบรวมแผนกเหล่านี้ขึ้นเป็น "ฝ่ายอะไหล่ทั่วไป"
และเนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ของสินค้าอะไหล่ ทำให้ฝ่าย อะไหล่ทั่วไปแยกตัวจากบริษัท สยามกลการ
และจดทะเบียนเป็น `บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด (SMP)' เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงและครอบคลุม มากที่สุด โดยในระยะเริ่มแรก SMP ทำหน้าที่ผู้แทนจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ โช้คอัพเควายบี คลัทช์เอ็กเซดี้ และ แหวนลูกสูบอาร์ไอเค ต่อมาจึงได้รับหน้าที่ผู้แทนจำหน่ายสินค้า
อุปกรณ์ปั๊มดูดจ่ายของเหลวเกรโก้ และเปืดศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรส้มการาจเพิ่มเติม ปัจจุบัน SMP
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนใน ฐานะผู้นำด้านสินค้าคุณภาพและบริการ

1989

ปี พ.ศ. 2532 บริษัทสยามกลการอะไหล่ จำกัด (SMP) ก่อต้ังอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ดำเนิน ธุรกิจจัดจำหน่ายโช้คอัพเควายบี ครัทช์เอ็กเซดี้ และแหวนลูกสูบอาร์ไอเค ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

1989

2010

ในปี พ.ศ. 2553 SMP รับหน้าที่ผู้แทนจำหน่ายเครื่อง จักรอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก คืออุปกรณ์ปั้มดูดจำหน่ายของเหลว เกรโก้ ซึ่งได้ขยายฐานการตลาดออกไปอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

2010

2015

ปี พ.ศ.2558 เปิดศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร SOM GARAGE ที่มีความทันสมัยโฉบเฉี่ยว ที่ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

2015

SOCIAL
RESPONSIBILITY

SMP ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยมุ่งสนับสนุนงานใน 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อชุมชน และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

เราร่วมสนับสนุนโครงการ Think Earth ซึ่งเป็นโครงการที่สานต่อจากท่านผู้อำนวยการโครงการ ดร.พรเทพ พรประภา ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของบิดา คือ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัทสยามกลการ จำกัด ที่ว่า "เมื่อหากำไรมาได้ ต้องคืนกลับสู่สังคม" ด้วยแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคม และความรักห่วงใยในสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้น ในนาม Think Earth หรือคืนชีวิต...คิดห่วงใยในผืนโลก ซึ่งทาง SMP ได้ให้การสนับสนุนร่วมปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทฯ ได้ร่วมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิการกุศลต่างๆ โดยได้บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเขียนต่างๆ ให้ทางโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเป็นประจำ

นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี