Car

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

SMP เปนผูแทนจําหนายเครื่องพนสีอุตสาหกรรรม และอุปกรณปมดูดจายของเหลวยี่หอ เกรโก ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั่วโลก
จากอดีตจนถึงปจจบัน SMP ไดสรางชื่อเสียง และความไววางใจในฐานะตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคุณภาพเยี่ยม
มีทีมงานจัดจําหนายที่แข็งแกรงและครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมทีมชางผูเชี่ยวชาญใหบรการตลอดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ