VISION

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด หนี่งในกลุ่ม บริษัท สยามกลการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 เป็นผู้แทนจำหน่าย โช้คอัพเควายบี, คลัตช์เอ็กเซดี้ และ
แหวนลูกสูบอาร์ไอเค ต่อมาได้เป็นผู้แทนจำหน่ายฝาหม้อน้ำคาร์โซนิค และผ้าเบรกวาลีโอ โดยบริษัทดำเนินธุรกิจมาด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพของสินค้า
และบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพราะนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดของบริษัทในการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยคุณภาพสินค้า
และราคาที่เหมาะสมจะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนในเรื่องความคุ้มค่าสูงสุด

นับว่าเป็นผู้นำธุรกิจด้านอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับจากลูกค้า โดยยึดหลักการบริหารงานระดับมืออาชีพ ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมที่เปลี่ยนไป

หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจคือ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ โดยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนธุรกิจขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจและไว้วางใจว่า สินค้าทุกชนิดของบริษัทมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง

PHILOSOPHY

ชื่อสัตย์ สามารถ ขยัน

VISION

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้วยบุคลากร, ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

MISSION

รักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลกำไร อันนำมาสู่โอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัท พนักงาน และให้สังคม

ESTABLISH

ESTABLISH

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด กำเนิดขึ้นในหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท สยามกลการ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย ต่อมาผลิตภัณฑ์อะไหล่มีการขยายตัว เติบโตอย่างรวดเร็ว
จึงแบ่งหน่วยงานจำหน่ายอะไหล่ออกเป็น "ฝ่ายอะไหล่ทั่วไป" โดยต่อมา บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
ในฐานะผู้นำด้านคุณภาพสินค้าและบริการ

1989

1989

ปี พ.ศ. 2532 บริษัทสยามกลการอะไหล่ จำกัด (SMP) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่าย โช้คอัพเควายบี, ผ้าเบรกวาลีโอ และ ฝาหม้อน้ำคาลโซนิค ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

SOCIAL
RESPONSIBILITY

SMP ให้ความใส่ใจกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยมุ่งสนับสนุนงานใน 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อชุมชน และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

เราร่วมสนับสนุนโครงการ Think Earth ซึ่งเป็นโครงการที่สานต่อจากท่านผู้อำนวยการโครงการ ดร.พรเทพ พรประภา ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของบิดา คือ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ว่า "เมื่อหากำไรมาได้ ต้องคืนกลับสู่สังคม" ด้วยแนวคิด
รับผิดชอบต่อสังคม และความรักความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้น ในนาม Think Earth หรือ
คืนชีวิต...คิดห่วงใยในผืนโลก ซึ่งทาง SMP ได้ให้การสนับสนุนร่วมปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทฯ ได้ร่วมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิการกุศลต่างๆ โดยได้บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเขียนต่างๆ ให้ทางโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเป็นประจำ

นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี