นโยบายการใช้ Cookie

นโยบายการใช้ Cookie

นโยบายคุกกี้
ของบริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการคุกกี้ และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าของท่าน


2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจถูกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่านโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  1. 2.1 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและการตั้งค่า เช่น รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน การตั้งค่าภาษาที่ใช้ หรือการตั้งค่าอื่นๆ
  2. 2.2 ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) พิกเซล (Pixel)
  3. 2.3 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม สินค้า บริการ เพจ หรือลิงค์ที่ท่านคลิ๊กเพื่อดูหรือดาวน์โหลด ประวัติการค้นหา) วันที่และเวลาที่มีการใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ หากไม่ได้รับความยินยอม หรือไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบว่าได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่ทราบถึงกรณีดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้


3. บริษัทใช้งานคุกกี้อย่างไร

บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้) ตามประเภทและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. 3.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่อาจทำงานได้หากปราศจากคุกกี้ดังกล่าว บริษัทฯ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน
  2. 3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งเพื่อการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
  3. 3.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถจดจำข้อมูลการใช้งานของท่านและการตั้งค่าต่างๆ ที่ท่านได้กำหนดไว้ รวมตลอดจนช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯอีกครั้ง
  4. 3.4 คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย / การโฆษณา (Targeting / Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการใช้งานคุกกี้ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ตามข้างต้น ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก และ/หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อนุญาตหรือไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี


4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบุคคลภายนอกตามกลุ่มบุคคลด้านล่าง ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

  1. 4.1 บริษัทในกลุ่ม บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบริษัทในกลุ่ม หรืออนุญาตให้บริษัทในกลุ่ม เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้
  2. 4.2 ผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาจถูกว่าจ้างมาจากบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึง (1) ผู้พัฒนาคุกกี้และเว็บไซต์ (2) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (3) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด (4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)

ทั้งนี้ ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด


5. คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้บางรายการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจได้รับการบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก หรือบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงเครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการโฆษณา (เช่น Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel) ตลอดจนลักษณะการทำงานต่างๆ (เช่น Live Chat) บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางคุกกี้ด้วย


6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม


7. ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ แจ้งแก่ท่านตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


8. การตั้งค่าคุกกี้

โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าเบื้องต้นให้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ หากท่านสามารถต้องการยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โปรดไปที่ตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้


9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด


10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุกกี้นี้เป็นครั้งคราว จึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุกกี้นี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯ โพสต์นโยบายคุกกี้ฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

ประกาศฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565


11. รายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อมาที่ คณะทำงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ที่อีเมล์ pdpa@smparts.co.th

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
127,129,129/1 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-726-8080